Artikel 1 Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen van Mineralz en op alle met Mineralz aangegane overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt. Mineralz behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Mineralz zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Mineralz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Mineralz komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Mineralz garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

Alle door Mineralz vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW. en excl. verzendkosten, tenzij anders vermeld. De hoogte van de verzendkosten zijn gebaseerd op het gewicht van het pakket en worden vermeld voordat de definitieve overeenkomst wordt gesloten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL, SOFORT, Bancontact, SEPA-overschrijving of Bitcoin worden betaald.

Artikel 4 Levering en verzending

Mineralz heeft vrijwel alle artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk verstuurd, in het algemeen met PostNL. De genoemde levertijden zijn een benadering. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

Indien de klant een artikel besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, zal aan de klant een indicatie worden gegeven op welke termijn het weer beschikbaar zal zijn. Levering vindt plaats op het afleveradres dat bij de totstandkoming van de overeenkomst door de klant is opgegeven. Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn voor risico van de koper en kunnen niet op Mineralz worden verhaald.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven eigendom van Mineralz totdat de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Mineralz verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de goederen gaat reeds over op het moment dat de producten ter verzending door de vervoerder zijn ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Retourzendingen aan Mineralz zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen vooraf geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Mineralz daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mineralz de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht, na voorafgaande melding, telefonisch of per e-mail, het artikel binnen 10 werkdagen na aflevering aan Mineralz te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in dit artikel, dan zal Mineralz zorgdragen voor terugbetaling binnen 10 dagen van het bedrag dat voor artikelen door de klant is betaald.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zal Mineralz de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat Mineralz tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. De aansprakelijkheid van Mineralz is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is. 

Mineralz is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mineralz. Nimmer is Mineralz aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Mineralz, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht is Mineralz niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Mineralz vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. Mineralz neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Mineralz verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Aanbieder

Mineralz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17233661